Zakończenie prac budowlanych w ramach inwestycji PZPG planujemy na 2028 rok. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione na realizację inwestycji wyniosą około 3,95 mld zł netto (zgodnie z wyceną ze Studium Wykonalności projektu), łącznie z wyposażeniem terminalu. Większość przewidywanych nakładów inwestycyjnych poniesie przyszły Partner Prywatny (więcej o jego roli w zakładce OPIS PROJEKTU oraz zakładce PPP). Szczegółowy podział nakładów pomiędzy strony projektu zostanie wypracowany w 2021 r., podczas Dialogu Konkurencyjnego.

 

 
TerminOpis
Maj 2018 Koncepcja Wielobranżowa – analiza porównawcza wariantów technicznych realizacji projektu
Wrzesień 2018 Koncepcja Realizacyjna - założenia i opis techniczny wybranego wariantu inwestycji; pierwsze obliczenia ekonomiczne projektu
Grudzień 2018 Model Instytucjonalno-Funkcjonalny – założenia projektu na tle otoczenia biznesowego i społeczno-ekonomicznego
Grudzień 2018 Przeprowadzenie Dialogu Technicznego zakończone opracowaniem i publikacją protokołów
Lipiec 2019 Uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich i niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1716) – wprowadzająca przepisy kluczowe m.in. z punktu widzenia realizacji infrastruktury drogowej niezbędnej dla umożliwienia funkcjonowania Portu Zewnętrznego
Sierpień 2019 Uchwalona została specustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz.U.2019.1924)
Wrzesień 2019 Aktualizacja Koncepcji Realizacyjnej na podstawie ustaleń m.in. z MON, Urzędem Morskim, Gminą Miasta Gdynia
Listopad 2019 Podpisanie umowy o świadczeniu doradztwa transakcyjnego dla procesu PPP
Marzec 2020 Zakończenie Konsultacji Społecznych – badanie opinii społeczności lokalnej na temat projektu
Maj 2020 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. ws. granic portu morskiego w Gdyni – poszerzenie granic Portu Gdynia o obszary niezbędne dla realizacji Portu Zewnętrznego oraz jego zaplecza
Czerwiec 2020 Rozpoczęcie realizacji jednej z inwestycji komplementarnych – poprawy dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni – infrastruktury kolejowej, w tym bocznicy oraz dowiązania do istniejącej sieci torów kolejowych; infrastruktura dedykowana obsłudze ruchu kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia oraz przyszłego Portu Zewnętrznego
Czerwiec 2020 Ocena efektywności – analiza wykonalności projektu i efektywności jego realizacji w formule PPP wraz z badaniem rynku inwestorów i instytucji finansowych
Październik 2020 Nowelizacja ustawy o Portach i Przystaniach Morskich oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 – gwarancja przekazania ZMPG-a S.A. pieniędzy na realizację jednej z inwestycji komplementarnych - budowy falochronów Portu Gdynia
Listopad 2020 Ogłoszenie o postępowaniu na budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Listopad 2020 Uzgodnienie koncepcji przebiegu jednej z inwestycji komplementarnych – budowy Drogi Czerwonej w Gdyni
Grudzień 2020 Studium Wykonalności Projektu
Grudzień 2020 Uzyskanie finansowania projektu komplementarnego – budowy falochronów Portu Gdynia
Styczeń 2021 Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Luty 2021 Zamknięcie naboru wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Konkurencyjnym (złożono 4 wnioski)

 

 
Planowany terminOpis
II - IV kwartał 2021 Dialog Konkurencyjny
II kwartał 2021 Decyzja Środowiskowa – na podstawie sporządzanej obecnie dokumentacji środowiskowej
2021 Zakończenie realizacji jednej z inwestycji komplementarnych – rozbudowy dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni
III kwartał 2022 Umowa o PPP – podpisanie umowy z partnerem prywatnym dotyczącej realizacji projektu
III kwartał 2024 Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza przygotowana przez partnera prywatnego
III kwartał 2025 Pozwolenie na budowę – poprzedzone uzyskaniem niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych
2027 Zakończenie realizacji pozostałych inwestycji komplementarnych – Drogi Czerwonej w Gdyni oraz budowy falochronów Portu Gdynia
2028 Zakończenie fazy realizacji inwestycji, rozpoczęcie eksploatacji Portu Zewnętrznego
 
 
 

Chcesz zadać pytanie dotyczace inwestycji "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"?

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o projekcie i zadawania pytań.