W ramach przygotowania inwestycji wykonano analizy dla określenia  najbardziej efektywnej i korzystnej  formuły  realizacji projektu. W listopadzie 2019 roku Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  (wówczas  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) podpisały umowy o świadczeniu doradztwa transakcyjnego dla projektu” z wybranym w drodze przetargu konsorcjum doradczym. Doradztwo transakcyjne obejmuje aspekty techniczne, ekonomiczno-finansowe oraz prawne projektu. W skład konsorcjum doradczego projektu wchodzą:

  • Ernst&Young sp. z o.o., Corporate Finance s.k.,

  • Domański Zakrzewski Palinka s.k.

  • Databout sp. z o.o.

Pierwszym etapem prac w ramach doradztwa było przeprowadzenie Oceny Efektywności inwestycji. Ocena Efektywności miała udzielić odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

  • Czy projekt PPP jest wykonalny, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, organizacyjno-prawne, rynkowe i komercyjno-finansowe?

  • Jaka jest najbardziej efektywna i korzystna dla interesu publicznego formuła realizacji projektu?

  • Czy występuje odpowiednie zainteresowanie rynku (transportu morskiego, ale także inwestorskiego) realizacją projektu?

Odpowiedź na pierwsze oraz trzecie pytanie, okazała się być twierdząca. Natomiast jako najbardziej korzystną  formułę realizacji projektu, Ocena Efektywności wskazała PPP.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest modelem realizacji zadań publicznych najbardziej odpowiednią dla dużych i skomplikowanych projektów infrastrukturalnych (zawsze obejmujących komponent zarządzania lub utrzymania), wymagających wysokich nakładów finansowych. PPP polega na wieloletniej współpracy podmiotów publicznych z sektorem prywatnym. W projektach realizowanych w formule PPP strona publiczna ma szansę skorzystać z wiedzy i doświadczenia  firm  prywatnych wyspecjalizowanych w danej branży. PPP umożliwia dostosowanie struktury projektu (podziału zadań i  ryzyka) oraz wypracowanie szczegółów ostatecznego zakresu i kształtu inwestycji w sposób adekwatny do potrzeb strony publicznej i możliwości, jakie skłonna zaoferować jest strona prywatna. Finansowanie nakładów związanych z projektem PPP zapewnia partner prywatny

Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego mają charakter quasi regulacyjny, a więc podmiot publiczny będący stroną umowy o PPP ma określone uprawnienia kontrolne pod kątem realizacji zapisów umowy, czyli projekt jest realizowany w sposób efektywny przez cały okres trwania umowy, a cele publiczne są realizowane zgodnie z założeniami.

Zakres prac doradcy transakcyjnego obejmuje oprócz zadań analitycznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego. Pierwszym krokiem postępowania przetargowego jest ogłoszenie o zamówieniu. Następnie zainteresowani Partnerzy Prywatni składają wnioski o udział w postępowaniu, a po ich badaniu i ocenie sporządzana jest krótka lista partnerów dopuszczonych do negocjacji.  Negocjacje odbywają się w trybie dialogu konkurencyjnego, uznanego za najwłaściwszy w postępowaniach PPP.   Dialog obejmuje najczęściej od 3 do 5 tur negocjacji podzielonych tematycznie na aspekty organizacyjne, techniczne, ekonomiczne, prawne i ewentualnie inne, wynikające ze specyfiki danego projektu.

Po zakończonym Dialogu Konkurencyjnym sporządzane jest zaproszenie do składania ofert, w ramach którego partnerom prywatnym przekazywana  jest dokumentacja postępowania, w tym  projekt Umowy o PPP. W oparciu o powyższe dokumenty partnerzy prywatni
dopuszczeni do udziału w dialogu składają oferty.

Od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. trwał nabór wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu Konkurencyjnym. Chęć udziału w postępowaniu zgłosiły 4 pomioty, w tym dwa konsorcja:

  1. Mediriam Eastern Europe Investments 4 SAS oraz Gdynia Holding Terminal SAS,
  2. Hutchison Ports Poland S.a.r.l. oraz Port of Felixtowe Limited,
  3. International Container Terminal Services Inc.,
  4. Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o.

Obecnie trwa ewaluacja złożonych wniosków.

 
 
 

Chcesz zadać pytanie dotyczace inwestycji "Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia"?

Serdecznie zapraszamy do wyrażenia opinii o projekcie i zadawania pytań.