Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

dzialaniaRealizacja tej inwestycji była poprzedzona przeprowadzeniem procedur przetargowych na wykonawcę inwestycji. Umowę z wykonawcą zawarto 4 marca 2008 roku. Oddanie całego pogłębionego Kanału Portowego do użytkowania planowane jest na koniec 2010 roku.

Harmonogram realizacji inwestycji został wykonany w oparciu o następujące założenia:

- realizacja robót czerpalnych na danym akwenie odbywa się równolegle z pracami związanymi z umocnieniem dna przy nabrzeżach sąsiadujących z danymi akwenami,

- w pierwszej kolejności wykonywane są prace czerpalne, następnie roboty związane z umocnieniem dna (za wyjątkiem Nabrzeża Helskiego I),

- z uwagi na znaczną eksploatację nabrzeża Helskie I (w tym również specyfikę ładunku oraz stałe linie żeglugowe) umocnienie dna przy tym nabrzeżu rozpoczęto przed robotami czerpalnymi w pobliżu nabrzeża.

- inwestycja realizowana będzie w okresie marzec 2008 - grudzień 2010.

W 2010 roku przedmiotem kolejnej procedury przetargowej będzie faza dodatkowa inwestycji dotycząca przebudowy Ostrogi Pilotowej (szczegóły w tabeli poniżej).

Terminy poszczególnych działań

l.p.   Data rozpoczęcia
(A)
dd/mm/rrrr
Data ukończenia
(B)
dd/mm/rrrr
1. Studium wykonalności 07.11.2006 30.06.2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 07.11.2006 30.07.2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 01.01.2006 28.02.2009
4. Prace projektowe 11.01.2006 28.07.2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Faza główna: 09.2007
Faza dodatkowa: 12.2009
Faza główna: 10.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej Faza główna: 10.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
Faza główna: 11.2007
Faza dodatkowa: 02.2010
7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana Faza główna: 03.2008
Faza dodatkowa: 04.2010
Faza główna: 12.2010
Faza dodatkowa: 11.2010
9. Rozliczenie/Zakończenie projektu 01.01.2007 31.07.2011
10. Etap operacyjny 01.01.2011 31.12.2035